Σχετικά

Πακέτα εργασίας

Το πρόγραμμα εργασίας έχει δομηθεί γύρω από οκτώ πακέτα εργασίας (WP), καθένα από τα οποία αναλύεται σε δραστηριότητες που προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα. Τα κύρια πακέτα εργασίας του έργου είναι (πέρα από τη διαχείριση των WP):

 • Πακέτο εργασίας 2- Προσδιορισμός των μεταβλητών ποιότητας ολόκληρης της διαδρομής.
  (περισσότερα..)
  Το ΠΕ2 θα αναλύσει τα υφιστάμενα ερευνητικά εργαλεία μετρήσεων και τη χρησιμότητά τους στη μέτρηση της εμπειρίας του επιβάτη για ολόκληρη τη διαδρομή του από πόρτα σε πόρτα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αποκλεισμένες/μειονεκτούσες ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη χρήση των μεταφορών, στη διαδρομή προς και γύρω από τις εναλλαγές μεταφορικών μέσων και στις διαδρομές που χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα μεταφοράς. Το αποτέλεσμα αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι μια σαφής σειρά παραγόντων που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα όργανα μέτρησης.
 • Πακέτο εργασίας 3-Ανάπτυξη οργάνων μέτρησης METPEX
  (περισσότερα..)
  Αυτό το πακέτο εργασίας θα σχεδιάσει, θα δημιουργήσει το πρότυπο, θα κάνει πιλοτική υλοποίηση και θα αποκτήσει δεοντολογική έγκριση για τα όργανα μέτρησης METPEX. Αυτά θα περιλαμβάνουν μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, πρωτόκολλα συνεντεύξεων, πρωτόκολλα ομάδων εστίασης και online/offline ερωτηματολόγια. Με την δημιουργία εργαλείων μέτρησης σε διαφορετικές μορφές και γλώσσες, ευελπιστούμε να συμπεριλάβουμε όσα περισσότερα δεδομένα συγκεντρώσουμε.
 • Πακέτο εργασίας 4-Δοκιμές των εργαλείων σε  χώρους επίδειξης.
  (περισσότερα..)
  Τα εργαλεία μέτρησης θα δοκιμαστούν σε οκτώ (8) τοποθεσίες στην ΕΕ, οι οποίες έχουν επιλεγεί για να αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία των πόλεων στην Ευρώπη, όσον αφορά το μέγεθος, την τοποθεσία, το είδος του πληθυσμού, το βαθμό συνεργασίας σε προηγούμενα έργα, την κουλτούρα της προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς και την πρόοδο και την υποστήριξη ολοκληρωμένων, βιώσιμων λύσεων μεταφοράς. Αυτή η ποικιλομορφία θα παρέχει μια αποτελεσματική δοκιμή των οργάνων μέτρησης που αναπτύσσονται.
 • Πακέτο εργασίας 5-Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και ανάπτυξη δεικτών απόδοσης
  (περισσότερα..)
  Αυτό το πακέτο εργασίας θα συνδυάσει τα αποτελέσματα των δοκιμών και θα συνεργαστεί με τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους μεταφορείς για την ανάπτυξη μιας σειράς δεικτών απόδοσης για υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες μεταφορές.
 • Πακέτο εργασίας 6-Αξιολόγηση ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών θεμάτων και ζητημάτων χρήσης γης
  (περισσότερα..)
  Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις καθώς και τα ζητήματα χρήσης γης είναι οι κύριοι και σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προσβασιμότητα και την κινητικότητα στις ευρωπαϊκές περιοχές. Οι ανάγκες μεταφοράς των πολιτών της ΕΕ αλλάζουν με βάση τα εργασιακά πρότυπα, τη χωρική και οικονομική ανάπτυξη, το εισόδημα, τις τιμές  των ακινήτων καθώς και τη νομοθεσία για την βιώσιμη ανάπτυξη και τις διακρίσεις . Το ΠΕ6 θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση αυτών των παραγόντων και θα προτέινει στρατηγικές για τη βελτιστοποιήση του συστήματος μεταφορών με στόχο την παροχή προσβασιμότητας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικά βιώσιμης και οικονομικά εφικτής.
 • Πακέτο εργασίας 7-Διάδοση και ευαισθητοποίηση.
  (περισσότερα..)
  Ο ορισμός και η ολοκλήρωση του ΠΕ7 θα σχεδιάσει και θα επιτηρήσει την εκτέλεση μιας εκστρατείας διάδοσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την εκτεταμένη υιοθέτηση των εργαλείων METPEX από την κοινότητα των ερευνητών και την ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων για το σχεδιασμό των μεταφορών και των πολεοδόμων, των χειριστών και των ομάδων επιβατών.
 • Πακέτο εργασίας 8-Αξιολόγηση, ενσωμάτωση και στρατηγική.
  (περισσότερα..)
  Το ΠΕ8 θα αξιολογήσει την επιτυχία του έργου ως προς την εκπλήρωση των στόχων του, θα εκτιμήσει την επίδραση που είχε το έργο στις οκτώ τοποθεσίες δοκιμών, θα αξιολογήσει το εύρος στο οποίο η βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας στις μεταφορές ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταστροφή του τρόπου μεταφοράς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η προσέγγιση μπορεί να διαβιβαστεί για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού της στη βιωσιμότητα.