Σχετικά

Επισκόπηση του έργου

Ιστορικό υπόβαθρο

Οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα που προκαλούνται από τις μεταφορές και την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η βελτίωση της κινητικότητας με ταυτόχρονη μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των ατυχημάτων και της μόλυνσης είναι μια κοινή πρόκληση για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και την ίδια στιγμή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που κινητοποίησε τους εταίρους αυτής της προσπάθειας να προτείνουν αυτό το έργο. Ένα αποδοτικό και αποτελσματικό σύστημα αστικών μεταφορών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής.

Ένας σημαντικός παράγοντας για όλους τους μεταφορείς, ανεξαρτήτως μέσου μεταφοράς, είναι η ποιότητα της εμπειρίας του επιβάτη καθώς αυτό επηρεάζει, κυρίως, την αντίληψή του σχετικά με την υπηρεσία. Η άρση των εμποδίων και η βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες μεταφορές για όλους τους πολίτες αποτελούν βασικά στοιχεία για αλλαγή στη συμπεριφορά σε σχέση με τις μετακινήσεις, η οποία, αν είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να οδηγήσει σε αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου και μείωση στις εκπομπές οξειδίων του άνθρακα. Το METPEX εστιάζει στην ποιότητα της συνολικής διαδρομής (από πόρτα σε πόρτα) του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών ή ατομικών μορφών μετακίνησης, όπως βάδισμα, ποδήλατο και συλλογική χρήση αυτοκινήτου.

Στόχοι

Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μεταφοράς, ο σχεδιασμός των οχημάτων και οι υποδομές μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των πεζόδρομων, των ποδηλατόδρομων και των σταθμών ποδηλάτου) είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αντιλαμβάνονται οι επιβάτες τις υφιστάμενες υπηρεσίες και τις μελλοντικές προσδοκίες, έτσι ώστε οι διαδρομές να καταστούν πιο γρήγορες, πιο βολικές, πιο ασφαλείς, πιο άνετες και πιο απολαυστικές.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του METPEX περιλαμβάνουν:

  1. την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, χωρίς αποκλεισμούς, για τη μέτρηση όλης της εμπειρίας μετακίνησης του επιβάτη που θα λαμβάνει υπ’ όψιν ανθρώπινους (ψυχολογικούς, αντιληπτικούς, γνωστικούς, αισθητηριακούς και συναισθηματικούς), κοινωνικοοικονομικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
  2. την αξιολόγηση του κόστους των «μη προσβάσιμων μεταφορών» για διάφορους τομείς της κοινωνίας,
  3. την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η καταγραφή της εμπειρίας του επιβάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει σε καινοτομία και προσήλωση στην ποιότητα μεταφορών από την οπτική του πελάτη, στη βιομηχανία μεταφορών,
  4. την αποτίμηση της εμπειρίας του επιβάτη από διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και την υποστήριξη της ένταξης των περιφερειακών δικτύων μεταφοράς σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς και
  5. τη διευκόλυνση της εναρμόνισης της έρευνας και της ανάλυσης της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.