Νέα και Εκδηλώσεις

04.07.2015

Συνέδριο METPEX

Βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, 09:30 – 16:30

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Rue Van Maerlant 2, 1040, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Διοργανώνεται από κοινού από το έργο METPEX και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μια ολιστική κατανόηση της εμπειρίας των επιβατών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη στήριξη της προσβασιμότητας των μεταφορών. Ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας των επιβατών, η ποικιλία των εργαλείων που αναπτύσσονται περιορίζει τη χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς τους. Η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στη μελέτη της εμπειρίας των επιβατών θα παράσχει μια γέφυρα μεταξύ των μεταφορών, της αειφορίας, του σχεδιασμού, της προσβασιμότητας και της χρήσης γης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κινητικότητας για την ποιότητα ζωής. Το έργο METPEX ανέπτυξε ένα συμπεριεκτικό (χωρίς αποκλεισμούς) εργαλείο μέτρησης εμπειρίας επιβατών για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών, για ομάδες επιβατών και δήμους, που επικυρώθηκε με τη χρήση του σε οκτώ τοποθεσίες διαφορετικής πολυπλοκότητας μεταφορών. Η ανάπτυξή του έλαβε υπόψη την κατανόηση της κοινοπραξίας ότι οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων καθεαυτές πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επέτρεψαν τη δημιουργία και τη διάδοση δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και προσβασιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από την ανάπτυξή του το εργαλείο METPEX έχει σήμερα βαθύ αντίκτυπο όσον αφορά στην παροχή πιο τεκμηριωμένης γνώσης με σκοπό να δώσει πληροφορία στο σχεδιασμό των μεταφορών, στην προσβασιμότητα, στη χρήση γης και στη βιωσιμότητα και, τελικά, στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Το Συνέδριο του METPEX θα προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα και πρακτικές εμπειρίες αναφορικά με την άποψη του επιβάτη στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα δώσει την ευκαιρία σε εκπροσώπους του τομέα των δημόσιων μεταφορών και σε άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους να συζητήσουν τις βασικές προκλήσεις, που σχετίζονται με τη δημόσια υπηρεσία μεταφορών και να συμβάλει σε αυτήν την περιοχή για μια βιώσιμη, ανθρωπο-κεντρική υπηρεσία δημόσιων μεταφορών.

Το Συνέδριο του METPEX στοχεύει στα εξής: α) Να ρίξει φως στην οπτική των επιβατών στις δημόσιες μεταφορές: ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες; β) Στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση προσβάσιμων και ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη. γ) Να προσφέρει προσβάσιμη δημόσια υπηρεσία μεταφοράς στην πράξη – οφέλη, εμπόδια και τις λύσεις.