Αποτελέσματα

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Αποτελέσματα

ΠΕ 2 (Πακέτο Εργασίας) _ Εντοπισμός της ποιότητας και μεταβλητών ολόκληρων ταξιδιών

- Παραδοτέο 2.1: Παρουσίαση τρεχουσών μεθόδων και βέλτιστης πρακτικής για τη μέτρηση της ποιότητας της εμπειρίας επιβάτη. Παρουσίαση D.2.1 (English).

- Παραδοτέο 2.2: Προδιαγραφές των τύπων ταξιδιού και κρίσιμα στάδια, όπου η ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να αποτελεί ζήτημα. Περίληψη D.2.2 και Παρουσίαση D.2.2 (English).

- Παραδοτέο 2.3: Προσδιορισμός απαιτήσεων χρήστη σχετικά με τον ορισμό των μεταβλητών που θα μετρώνται από το εργαλείο METPEX. Περίληψη  D.2.3 και Παρουσίαση D.2.3 (English).

- Παραδοτέο 2.4: Ενοποίηση των απαιτήσεων χρήστη, ορισμός των μεταβλητών που θα μετρώνται από το εργαλείο METPEX. Περίληψη D.2.4 και Παρουσίαση D.2.4 (English).

ΠΕ 3 _ Ανάπτυξη μέσων μέτρησης του METPEX

- Παραδοτέο 3.1: Ανάπτυξη μιας τυποποιημένης μορφής για τα μέσα μέτρησης. Περίληψη D.3.1 και Παρουσίαση D.3.1 (English).

ΠΕ 4 _ Δοκιμές των εργαλείων σε χώρους επίδειξης.

- Παραδοτέο 4.1: Αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες δημοσκοπικής έρευνας και συλλογής δεδομένων σε κάθε τοποθεσία. D.4.1 Περίληψη  και D.4.1 Παρουσίαση (English).

ΠΕ 5 _ Ανάπτυξη εργαλείων αναφοράς (benchmarks) και δεικτών απόδοσης

- Παραδοτέο 5.1: Το εργαλείο METPEX σε σχέση με την αιχμή της τεχνολογίας ως προς τους δείκτες μεταφορών. D.5.1 Περίληψη και D.5.1 Παρουσίαση (English).

- Παραδοτέο 5.2: Ένα πλήρες σύνολο δεικτών ποιότητας και προσβασιμότητας για τις υπηρεσίες μεταφορών. D5.2 Περίληψη και D5.2 Παρουσίαση (English).

- Παραδοτέο 5.3: Ελέγχοντας τους δείκτες και αναπτύσσοντας δοκιμασίες αξιολόγησης. D5.3 Περίληψη και D5.3 Παρουσίαση (English).

- Παραδοτέο 5.4: “Εγχειρίδιο αξιολόγησης ποιότητας και προσβασιμότητας υπηρεσιών μεταφορών”. D5.4 Περίληψη και D5.4 Παρουσίαση (English).

ΠΕ 6 _ Αξιολόγηση ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων χρήσης γης.

- Παραδοτέο 6.2: Κατάλογος διαβαθμισμένων τύπων χρήσης γης με συνάφεια ως προς την προσβασιμότητα. D.6.2 Περίληψη (English).

- Παραδοτέο 6.3: Προδιαγραφή της μεθόδου για την ταξινόμηση του τύπου χρήσης γης σε σχέση με την προσβασιμότητα. D.6.3 Περίληψη και D.6.3 Παρουσίαση (English).

 

 

Κατά τη διάρκεια του έργου, τα κύρια ευρήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθίστανται γενικά διαθέσιμα μέσω του ιστότοπου METPEX και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να τα αξιολογούν και να αποστέλλουν τα σχόλια τους.
Παρακαλούμε, ορίστε ως σελιδοδείκτη τη σελίδα και ελέγχετε τακτικά.